Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordering Gegevensbescherming (verder genoemd AVG) van kracht. Deze wet geeft een aantal nieuwe regels voor het verwerken van persoonsgegevens binnen organisaties. Ook voor de kinderopvang heeft dit gevolgen en dus ook voor Gastouderbureau Wikadie.

Kinderopvangorganisaties

Voor de kinderopvang zijn een aantal uitzonderingen gemaakt op de AVG. Een kinderopvang mag bijvoorbeeld meer persoonsgegevens vastleggen. Er zijn een aantal bijzondere persoonsgegevens nodig zoals BSN, maar ook bijvoorbeeld medische gegevens of geloofsovertuiging van een kind. Deze laatst kan namelijk gevolgen hebben voor de opvang (denk aan bijvoorbeeld het niet eten van varkensvlees).

 

Privacy Officer

Een privacy officer aanstellen in de kinderopvang is niet verplicht. Maar wij vinden het onderwerp ‘privacy’ dermate van belang, dat we ervoor gekozen hebben toch een privacy officer aan te stellen.  Dit is iemand die binnen de organisatie op de hoogte is van de AVG en het interne privacy beleid. Binnen gastouderbureau Wikadie is de Privacy Officer: Shanne van Setten. Voor vragen met betrekking tot het privacy beleid van gastouderbureau Wikadie, kunt u een e-mail sturen naar shanne@wikadie.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gastouderbureau Wikadie verwerkt je persoonsgegevens omdat je van onze dienstverlening gebruik maakt en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens kan Gastouderbureau Wikadie haar diensten niet (volledig) uitvoeren en/of niet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en is het aangaan van een overeenkomst niet mogelijk.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • BSN;
 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres(sen);
 • Bankrekeningnummer en tenaamstelling;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.

Deze gegevens mogen wij gebruiken omdat wij vanuit de overheid daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld door de Belastingdienst of de Wet kinderopvang), of omdat je hier in onze overeenkomst akkoord mee bent gegaan.

 

Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens

Gastouderbureau Wikadie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van betalingen;
 • Verzenden van informatie;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Bewaarperiode persoonsgegevens

Gastouderbureau Wikadie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie

Bewaarperiode

BSN

7 jaar

Personalia

7 jaar

Adresgegevens

7 jaar

Contactgegevens

7 jaar

Contracten

7 jaar

IBAN

7 jaar

Jaaropgaaf

7 jaar

Reden voor de bewaartermijn is enerzijds dat wij voornamelijk financiële gegevens 7 jaar moeten bewaren, omdat wij die moeten kunnen overhandigen aan de belastingdienst. Anderzijds als dienst voor jou, mocht uw iets missen in uw eigen administratie, dan kunt u dit opvragen bij gastouderbureau Wikadie.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Gastouderbureau Wikadie verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Gastouderbureau Wikadie zal jouw persoonsgegevens alleen met derden delen wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gastouderbureau Wikadie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Gastouderbureau Wikadie deelt jouw gegevens met de volgende categorieën derden: overheidsinstanties (zoals de gemeente), leveranciers van administratieve software (Portabase) en partijen die betalingen verwerken (de bank, belastingdienst).

Cookies en aanverwante technieken

Gastouderbureau Wikadie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Gastouderbureau Wikadie gebruikt cookies met een uitsluitend technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.

 

Recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gastouderbureau Wikadie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou door te sturen, of naar een ander door jou aan te wijzen bedrijf.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wikadie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek.

Gastouderbureau Wikadie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Gastouderbureau Wikadie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de op de laatste pagina genoemde contactgegevens.

 

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde onze privacyverklaring te wijzigingen, als wij dit nodig achten. Om deze redenen moedigen we u aan, om dit privacy beleid regelmatig raadplegen. Deze privacyverklaring is actueel op de datum onderaan de eerste pagina. We zullen uw persoonsgegevens behandelen op een manier die overeenstemt met de privacyverklaring waaronder ze zijn verzameld, tenzij wij uw toestemming hebben om ze anders te behandelen.

 

Contactinformatie

Richt u vragen omtrent gegevensbescherming naar:

E-mail: shanne@wikadie.nl

Telefonisch: 0616545265

Postadres: Gastouderbureau Wikadie

A. Versluys P. straat 55

3207 SJ Spijkenisse

 

Laatst bijgewerkt: 23-05-2018.